Η Ε.Α.Υ.Δ.Α.Ν.Α. αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος μας και θέλοντας να παρέχει στα μέλη ολοκληρωμένες υπηρεσίες, προχώρησε σε σύμβαση συνεργασίας με δικηγορικό γραφείο που ειδικεύεται σε θέματα αστυνομικής φύσεως ώστε να αντιμετωπίσει προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων μας. Σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, καταστάσεων που μπορούν να προκύψουν στον επαγγελματικό χώρο και οι οποίες απαιτούν νομική στήριξη είτε σε επίπεδο συμβουλευτικό είτε σε επίπεδο νομικής εκπροσώπησης. Στα περιστατικά που χρήζουν νομικής βοήθειας θα επιλαμβάνεται η Ένωση μετά από συνεννόηση με τα μέλη του Δ.Σ. Επιπροσθέτως αναφέρετε ότι μέσω του δικηγορικού γραφείου θα δίνονται άμεσα και με σαφήνεια απαντήσεις στα ζητήματα που θα τίθενται από τα μέλη μας για νομικά θέματα  που σχετίζονται με την ιδιότητα μας.