Εκδόθηκε η διαταγή για τις μεταθέσεις εντός Γ.Α.Δ.Α. όπου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις από τις Γραμματείες των Υπηρεσιών στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Διαβάστε παρακάτω την διαταγή.

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση

 

ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/νση: Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 173 11522 ΑΘΗΝΑ

Αρμόδιος:

Τηλέφωνο:

Φαξ:  

e-mail:  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:

 

ΑΘΗΝΑ_

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'
   
ΘΕΜΑ:Τακτικές μεταθέσεις Υπαστυνόμων (Ν. 3686/2008) - Ανθ/μων - Αρχ/κων - Υπαρχ/κων - Αστ/κων, έτους 2016.
   
ΣΧΕΤ.: α) Άρθρα 12, 13 και 14 του Π.Δ. 100/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Άρθρο 7, παρ. 7 & 8 του Ν. 3686/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε όπως το δεύτερο 10ήμερο μηνός Ιουνίου, δεχθείτε αιτήσεις Υπαστυνόμων (Ν. 3686/2008)- Ανθ/μων – Αρχ/κων – Υπαρχ/κων - Αστ/κων υπηρεσιών σας, σύμφωνα με τοσυνημένο έντυπο – Υπόδειγμα Α΄,που επιθυμούν να μετατεθούν σε υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι δύναται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης και Αστ/κες οι οποίοι προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες και συμπληρώνουν μέχρι την15/9/2016πέντε (5) έτη από την ένταξή τους στο βαθμό ή τρία (3) έτη εφόσον πρόκειται για πολύτεκνους ή τρίτεκνους.
2. Στις αιτήσεις μεταθέσεων θα αναγράφονται οι υπηρεσίες που επιθυμούν να μετατεθούν επιπέδου Διευθύνσεως, ως ακολούθως :
  α) Υπηρετεί : Α/Τ Πετραλώνων
      Επιθυμεί : 1) Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
                       2) Δ.Α. Δυτικής Αττικής
  β) Υπηρετεί : Τμήμα Τροχαίας Πειραιά
      Επιθυμεί : 1) Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής
                       2) Δ/νση Αστυν. Βορ/κής Αττικής
  γ) Υπηρετεί : Τμήμα Τροχαίας Αγίας παρασκευής
      Επιθυμεί : 1) Δ/νση Τροχαίας Αττικής (Τ.Τ. Καλλιθέας)
                       2) Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
3. Στην ανωτέρω(γ)περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί μετάθεση σε υπηρεσία εντός της ιδίας Διεύθυνσης, υποβάλλεται φ/ο αυτής στην υπηρεσία μας, προκειμένου εξετασθεί η δεύτερη επιθυμία του, από το αρμόδιο όργανο (Συμβούλιο) της Γ.Α.Δ. Αττικής.
4. Επισημαίνεται ότι, οι παραπάνω μεταθέσεις γίνονται με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στοάρθρο 2, παρ. 4 του Π.Δ.100/2003και αποφασίζονταιτο δεύτερο 15νθήμερο μηνός Ιουλίου, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις που κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου (Συμβουλίου) πρέπει να πληρωθούν.
5. Επιπλέον να εκδώσετε ανάλογες διαταγές προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες σας για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων εκ μέρους των δικαιουμένων, για υπηρεσίες δικαιοδοσίας σας, οι οποίες θα εξετασθούν από τα αρμόδια όργανα Διευθύνσεών σας (Συμβούλια).
6. Η Υποδ/νση Διοικητικών Εξετάσεων/ ΓΑΔΑ, το παρ΄ ημίν Γραφείο Αξ/κών και τα Τμήματα Επιτελείου μας, που κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλλουν τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις του προσωπικού τους, μέχρι τέλος Ιουνίου.
7. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να υποβληθούν από τους ατομικούς φακέλους αυτών, με χωριστές αναφορές, όπως στο συνημμένο Υπόδειγμα Β΄ , στην οποία θα διατυπώνεται πρόταση – άποψη της υπηρεσίας σας και να περιέλθουν στην Υπηρεσία μαςτο αργότερο μέχρι 25/6/2016.
 

Ονομαστικές καταστάσεις των αιτουμένων μετάθεση Αστυνομικών υπηρεσιών σας, να μας υποβληθούντο αργότερο μέχρι 27/6/2016 αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τουP.O.L., σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Γ΄, σε μορφήEXCEL.

 

  Επίσης ονομαστικές καταστάσεις των προτεινομένων για μετάθεση Υπαστυνόμων (Ν. 3686/2008) - Ανθ/μων – Αρχ/κων – Υπαρχ/κων - Αστ/κων εκτός υπηρεσιών σας ή προς τις υπηρεσίες σας, είτε απαιτείται πίστωση, είτε όχι, να μας υποβληθούντο αργότερο μέχρι 27/6/2016 αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τουP.O.L., σύμφωνα με τα συνημμένα Υποδείγματα Δ΄ - Ε΄, σε μορφήEXCEL.
8. Εφιστάται η προσοχή σας για την ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων μετάθεσης, και των καταστάσεων, υποβάλλοντας αυτές εντός των τασσόμενων προθεσμιών, στην υπηρεσία μας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προϋποθέσεις που απαιτούνται, από το σχετικό Π.Δ., για την υλοποίηση των μεταθέσεων.
9. Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπογράφως όλο το αστυνομικό προσωπικό, από το βαθμό του Αστυφύλακα έως και του Υπαστυνόμου (Ν. 3686/2008), που υπηρετεί στις υφιστάμενες υπηρεσίες σας.
  Όσοι είναι αποσπασμένοι ή προσωρινά μετακινούμενοι σε άλλες υπηρεσίες (εντός ή εκτός Γ.Α.Δ. Αττικής) να ενημερωθούν εγγράφως με μέριμνα των υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά,στις οποίες και να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις μετάθεσης.
10. Της παρούσας αξιώ πιστή εκτέλεση - εφαρμογή με ευθύνη των Διευθυντών υπηρεσιών σας.
 

_

_

_

ΠΡΟΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ.Α.Δ.Α.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1) Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

2) Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Π.Σ.Ε.Α.

3) Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

4) Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5) Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

6) Γ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7) ΥΠΟΔ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΞΕΤ/ΓΑΔΑ