Εκδόθηκε την 10/4/2017 νέα διαταγή ενίσχυσης των Δ.Α. Ορεστειάδος και Αλεξανδρούπολης , για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών.